مشاوره بازاریابی فروش پشتیبانی

مشاوره بازاریابی فروش پشتیبانی

فروش خوب یعنی تضمین بقا و دوری از فنا
بعد فروش کار و تعهد شروع می شود
اگر 24 ساعت شبانه و روزی و 7 روز هفته خدمات پشتیبانی دهید شما فروش موفقی داشتید
والان یک مشتری وفادار دارید و احتمال اینکه هوادار شما باشند دور از انتظار نیست
فروش و پشتیبانی :
فروش استارت دوستی می باشد
پشتیبانی ادامه دوستی.
اگر فقط به فکر سود باشید مشتریان خود را یکی پس از دیگری از دست خواهید داد
تمام اعضای سازمان چه از رده و طبقه پایین تا مدیران ارشد شرکتی یا شخصی در تولید یا صنعت یا در خدمات خود باید بیشترین اهمیت را به مشتریان خود دهد
اما ب فکر تامین نیاز مشتریان باشید اتوماتیک وار سود را هم خواهید داشت
امروزه شرکتی یاسازمانی یا شخصی موفق خواهد بود که بعد فروش ، پشتیبان مشتری خود شود
یا بعبارتی
اگر افراد سازمانی بیشتر از مدیران خود به مشتریانش ارزش قایل باشند موفق ترین شرکت خواهد بود

فروش و پشتیبانی

تعریف و انواع برندینگ شخصی و سازمانی همه چیز در مورد برند

  تعریف و انواع برندینگ شخصی و سازمانی همه چیز در مورد برند تعریف و انواع برندینگ شخصی و سازمانی همه چیز در مورد برند کتاب 10...

ادامه مطلب