ارزش مشتری

ارزش مشتری بیشتر از تمام دارایی شماست
ارزش ثانیه:
ارزش هرثانیه،دقیقه ،ساعت،روز شما چقدره؟

ارزش زمان هر ثانیه شما چقدر است؟

توسط علی سلیمان پور

ارزش زمان هر ثانیه شما چقدر است؟
ارزش زمان هر دقیقه شما چقدر است؟
ارزش زمان هر ساعت شما چقدر است؟
ارزش زمان هر روز شما چقدر است؟
ارزش زمان هر ماه شما چقدر است؟می‌گویند.
در بیان دقیقه آن را با علامت پریم مشخص می‌کنند
روز یا شبانه‌روز، عبارت از مدت زمان یکدوره تناوب حرکت وضعی زمین می‌باشد همان ۲۴ ساعت میباشد 

ارزش زمان هر ثانیه شما چقدر است؟

هرماه ۷۲۰ ساعت
هرماه ۴۳۲۰۰ دقیقه
هرماه ۲۵۹۲۰۰۰ ثانیه
اگر حقوق یک شخص رقم های ذیل را داشته باشد قیمت زمان ماه -روز-ساعت-دقیقه-ثانیه آن چقدر می باشد 
زمان خود را مدیریت کنید تا ‍پول جمع کنید
۱٫۰۰۰٫۰۰۰۰ تومان /۳۰روز =۳۳۳۳۴ تومان حقوق روزانه / ۲۴ ساعت قیمت هرساعت آن ۱۳۸۹ تومان و قیمت هر دقیقه آن ریال ۲۳/۱۴ تومان و قیمت هر ثانیه در شبانه روزی ۳۸٪ ریال می باشد
۲٫۰۰۰٫۰۰۰۰ تومان /۳۰ روز =۶۶۶۶۷ تومان حقوق روزانه / ۲۴ ساعت قیمت هرساعت آن ۲۷۷۸ تومان و قیمت هر دقیقه آن ریال ۴۶/۳ تومان و قیمت هر ثانیه در شبانه روزی ۷۷٪ ریال می باشد
۳٫۰۰۰٫۰۰۰۰ تومان /۳۰روز =۱۰۰۰۰۰ تومان حقوق روزانه / ۲۴ ساعت قیمت هرساعت آن ۴۱۶۷ تومان
و قیمت هر دقیقه آن ریال ۷۰ تومان و قیمت هر ثانیه در شبانه روزی ریال ۱/۱۶تومان  می باشد.
۵٫۰۰۰٫۰۰۰۰ تومان /۳۰روز =۱۶۶۶۶۷ تومان حقوق روزانه / ۲۴ ساعت قیمت هرساعت آن ۶۹۴۴ تومان
و قیمت هر دقیقه آن ریال ۱۱۵/۷۴ تومان و قیمت هر ثانیه در شبانه روزی ریال ۱/۹۳تومان می باشد.
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ تومان /۳۰روز =۳۳۳۳۴ تومان حقوق روزانه / ۲۴ ساعت قیمت هرساعت آن ۱۳۸۸۹ تومان
و قیمت هر دقیقه آن ریال ۲۳۱/۱۴ تومان و قیمت هر ثانیه در شبانه روزی ریال ۳/۸۵تومان می باشد.
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ تومان /۳۰روز =۳۳۳۳۳۳۴ تومان حقوق روزانه / ۲۴ ساعت قیمت هرساعت آن ۱۳۸۸۸۸ تومان
و قیمت هر دقیقه آن ریال ۲۳۱۴/۸ تومان و قیمت هر ثانیه در شبانه روزیریال ۳۸/۵تومان می باشد.
۱۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ تومان /۳۰روز =۳۳۳۳۳۳۳۳۴ تومان حقوق روزانه / ۲۴ ساعت قیمت هرساعت آن ۱۳۸۸۸۸۹ تومان
و قیمت هر دقیقه آن ریال ۲۳۱۴۸ تومان و قیمت هر ثانیه در شبانه روزی ریال ۳۸۶ تومان می باشد.
حال برایم بگویید ارزش زمان شما چقدر است ؟
ارزش زمان هر ثانیه شما چقدر است؟
برای افزایش قیمت ثانیه های خودم چاره ای اندیشیده ام و شکرخدا هر لحظه دارم برایشان نزدیک ونزدیکتر می شوم و بر بعضی از آنها هم رسیده ام.
بدون فوت وقت جلو می روم
با برنامه ریزی خاص عمل می کنم شما چطور؟!!!
۰۹۱۲۴۸۹۵۷۸۶ – ۰۹۱۴۹۲۷۰۷۹۶
مشاوره فردی وکسب وکار +علی سلیمانپور