ایده هایی که سختی زیادی درآنها وجود ندارد

کوهی از الماس فقط استخراج کنید

کوهی از الماس فقط استخراج کنید
برو به بالا