زمان واریز
برای افزایش قیمت ثانیه های خودم چاره ای اندیشیده ام و شکرخدا هر لحظه دارم برایشان نزدیک ونزدیکتر می شوم و بر بعضی از آنها هم رسیده ام.
بدون فوت وقت جلو می روم
با برنامه ریزی خاص عمل می کنم شما چطور؟!!!
۰۹۱۲۴۸۹۵۷۸۶ – ۰۹۱۴۹۲۷۰۷۹۶
مشاوره فردی وکسب وکار +علی سلیمانپور
ارزش زمان هر ثانیه شما چقدر است

DOLLAR
MINUTES
MONEY
PRICE
SECOND
TIME
TOMAN
VALUE
WATCH
ارزش ثانیه
ارزش دقیقه
ارزش روز
ارزش زمان
ارزش ساعت
ارزش شما
ارزش عمر
بازاریابی
حقوق
درآمد
علی سلیمان پور
فروش
مشاور
مشاور ارشد علی سلیمانپور
مشاوره
میلی‌ثان