مدیریت زمان ازنظر علی سلیمانپور

 

https://alisoleimanpour.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1/

 
هرکسی منتظر زمان باشد زمان منتظر کسی نیست
گران قیمت ترین محصول در جهان زمان شماست .
در این فایل صوتی چطوری زمان مان را مدیریت کنیم را خواهید شنید

مدیریت زمان از نظر علی سلیمانپور

اگر برای زمانتان ارزش میدهید تا برای شما ارزش دهند

لطفا این فایل صوتی را چندین بار گوش دهید.
مدیریت زمان ازنظر علی سلیمانپور