چرا بعضیا برنامه ندارند و بی برنامگی را برنامه خود قراردادند

چرا بعضیا برنامه ندارند و بی برنامگی را برنامه خود قراردادند چرا بعضیا برنامه ندارند و بی برنامگی را برنامه خود قراردادند اصلا برنامه ر...

ادامه مطلب