معرفی مشاور علی سلیمانپور

معرفی مشاور علی سلیمانپور معرفی صوتی :معرفی مشاور علی سلیمانپور  سلیمان پور هستم علي سليمانپور دانشجوی مدیریت بازرگانی بین المللی...

ادامه مطلب