چرا بعضیا برنامه ندارند و بی برنامگی را برنامه خود قراردادند

چرا بعضیا برنامه ندارند و بی برنامگی را برنامه خود قراردادند چرا بعضیا برنامه ندارند و بی برنامگی را برنامه خود قراردادند اصلا برنامه...

ادامه مطلب