پاشو و برای اهدافت بجنگ .علی سلیمانپور
پاشو برای اهدافت بجنگ .علی سلیمانپور پاشو برای اهدافت بجنگ .علی سلیمانپور
  پاشو و برای اهدافت بجنگ .علی سلیمانپور مگر می شود
آدم عاقلی هدف داشته باشد ولی عمل نه برای موفقیت دو چیز نیاز دارید
اول: برنامه ریزی دوم :
عمل چرا شکست می خوریم؟ چون خودت خواستی چون رقیب را دست کم