۴مرحله عمر سازمان یا شرکتها
۴مرحله عمر سازمان یا شرکتها
سازمان یا شرکت شما در کدامین مرحله عمر سازمانی قرار دارد
١.ایجاد
اولین دوره از حیات یک سازمان، ایجاد نامیده می شود.
در اين مرحله سازمان هنوز ایجاد نشده است و تاکید بر ایده ها و امکاناتی است که درآینده تحقق آنها محتمل است.
اگر ایده ها مورد آزمایش و ارزیابی قرار نگیرند سازمان آمادگی روبرو شدن با واقعیات را پیدا نمیکند، و قبل از تولد میمیرد.
٣.رشد سریع
این دوره زمانی است که ایده های سازمان به عمل تبدیل شده،نقدینگی و حجم فعالیت سازمان متعادل شده است.
اگر تاکید بر ایجاد سیستمهای اداری و ساختار سازمانی وجود نداشته باشد و مدیریت به صورت نهادی عمل نکند،
عارضه ای بروز خواهد کرد به نام تله بنیانگذار. تله بنیانگذار به معنای این است که با مرگ بنیانگذار، احتمالا سازمان نیز نابود خواهد شد.

٤.بلوغ
در این دوره سازمان دوباره متولد میشود. این دوره یکی از مشکل ترین مراحل دوره عمر سازمان است.
۴مرحله عمر سازمان یا شرکتها

از بارز ترین مشکلات این دوره صف آرایی افراد قدیمی در مقابل تازه وارد ها، تضاد و بی ثباتی در اهداف سازمانی و نا هماهنگی در سیستمهای جبرانی و تشویقی است.
مرگ :در این دوره، سازمان در هم ریخته و بی نظم است.
۴مرحله عمر سازمان یا شرکتها

دارای سیستمهای فراوان و عملکرد ناچیز است و نمی تواند منابع کافی برای خود ایجاد کند.
کاغذ بازی، وجود مقررات دست و پا گیر و باند بازیهای سیاسی،نوآوری و خلاقیت را از بین برده است.
خیلی از سازمانهای دولتی و خصوصی مردند اما مدیرانشان فقط سرشان را زیر برف کرده اند احساس می کنند از شرایط بازار هستش یا رقابت ناسالم
درحالیکه اینطوری نیست اونها خودشان این شرایط سخت را مهیا کردند با نداشتن برنامه‌ریزی دقیق ،به شکست برنامه ریخته اند
باید بدانید ک در کدامین مرحله در چرخه عمر سازمانی هستید و دقیقا متناسب با این مرحله چ اقداماتی باید بیندیشند
مرحله معرفی ،شناساندن ،آگاهی
مرحله رشد،اخذ سهمی از بازار،تبلیغ کردن
مرحله بلوغ،جوانی،شیردهی
مرحله ورشکستگی،مرگ ،فنا
www.alisoleimanpour.ir